Voorwaarden


De Serene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer: 18069047

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Serene en op alle met u (afnemers van producten van De Serene) gesloten overeenkomsten.
1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).
1.3 Verkoop via de website van De Serene valt ook onder deze voorwaarden.

2. Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel
2.2 De Serene hanteert geen minimum bestelbedrag. De Serene heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.
2.3 De verzending vind plaatst door een pakketdienst, bij voorkeur TPG post. Deze kosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u betaald te worden.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De Serene uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van De Serene zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailings kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het maken van de mailings zijn doorgevoerd.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is De Serene bevoegd de op de website en in de catalogus vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief verzendkosten.
3.4 De Serene is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering
4.1 De Serene bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
4.3 De Serene levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na de acceptatie van de bestelling van De Serene bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.
4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. De Serene voert geen naleveringen uit.
4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Serene in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling
5.1 U dient uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door De Serene berekende verzendkosten.
5.2 U dient per bank- of giro-incasso, of contant bij afhalen op nader op de website uiteengezette voorwaarden te betalen.
5.3 Indien De Serene toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.4 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 38,- verschuldigd. De Serene kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van De Serene, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 De Serene is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van De Serene zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht
7.1 U heeft het recht door De Serene geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en originele verpakking, onder vermelding van de reden van retourzending.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt en ongeschonden zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt De Serene u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Wanneer de door De Serene afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

8. Persoonsgegevens
8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van De Serene opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt De Serene, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven,  uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Uiteraard hanteert De Serene bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
8.2 Wanneer De Serene uw gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft uw privacy gewaarborgd.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De Serene is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de mailings, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.2 De aansprakelijkheid van De Serene is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10. Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar De Serene is gevestigd bevoegd, tenzij De Serene voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

 

 
aceview Aceview Internet & ICT Home | Contact | Sitemap